สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
นายวรงค์ ศรีหรัญ
ปลัดเทศบาล
นางสาวจิราพร คงแก้ว
รองปลัดเทศบาล
นายศักดิ์ดา จันทร์ดำ
หัวหน้าสำนักปลัด
นางฐณัฎค์ชยา ยาดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวจิราพร คงแก้ว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนันท์นภัส ทองพูน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวจิราพร คงแก้ว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา