สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
 
นายวรงค์ ศรีหรัญ
ปลัดเทศบาล
(ว่าง)
รองปลัดเทศบาล
นายศักดิ์ดา จันทร์ดำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางฐณัฎค์ชยา ยาดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวรงค์ ศรีหรัญ
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนันท์นภัส ทองพูน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางเพลินใจ มณีคันธวงษ์
ครู ค.ศ.2 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา