สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวนันท์นภัส ทองพูน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
นางสาวพันธกานต์ นันจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายวีระวัตร สุขสนาน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายประทุม คงปาน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายเผื่อน ชาญสมุท
คนงานทั่วไป ประจำรถขยะ
นายสุชล คงน้อย
คนงานทั่วไป ประจำรถขยะ
นายณรงค์ นะทะเล
คนงานทั่วไป ประจำรถขยะ
นายเพิ่มศักดิ์ จำปาทอง
คนงานทั่วไป ประจำรถขยะ
นายเท่ง นาวารักษ์
คนงานทั่วไป ประจำรถขยะ
นายสนั่น ชาญสมุท
คนงานทั่วไป ประจำรถขยะ