สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวนันท์นภัส ทองพูน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขฯ
-ว่าง-
ผู้ช่วยนักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ
นางสาวพันธกานต์ นันจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุข
นายวีระวัตร สุขขนาน
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
นายประทุม คงปาน
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา
นายเผื่อน ชาญสมุท
คนงานทั่วไป ประจำรถขยะ
นายสุชล คงน้อย
คนงานทั่วไป ประจำรถขยะ
นายณรงค์ นะทะเล
คนงานทั่วไป ประจำรถขยะ
นายเพิ่มศักดิ์ จำปาทอง
คนงานทั่วไป ประจำรถขยะ
นายเท่ง นาวารักษ์
คนงานทั่วไป ประจำรถขยะ
นายสนั่น ชาญสมุท
คนงานทั่วไป ประจำรถขยะ