สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
กองการศึกษา
นางเพลินใจ มณีคันธวงษ์
ครู ค.ศ.2 รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
(ว่าง)
นักวิชาการศึกษา
นางเพลินใจ มณีคันธวงษ์
ครู ค.ศ.2
นางทิพวรรณ คชวิญ
ครู ค.ศ.1
นางสุนี กริดกรรม
ครู ค.ศ.1
นางสาวเมตตา ทองแช่ม
ครู ค.ศ.1
นางสาวจิณณ์ญาดา สุวรรณประการ
ครู ค.ศ.1
นางสาวนิตยา สมเผือก
ครู ค.ศ.1
นางสาวนรารัตน์ สินโต
ครู ค.ศ.1
นางสาววราภรณ์ ลิ่มทอง
ครู ค.ศ.1
นายปฏิพัธ เดชเอี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางกาญจนา จันทร์ดำ
ภารโรง
นางบุญรื่น จรเอียด
คนงานทั่วไป