สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
กองการศึกษา
นางสาวจิราพร คงแก้ว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางเพลินใจ มณีคันธวงษ์
ครูอันดับ ค.ศ.1
นางทิพวรรณ คชวิญ
ครูอันดับ ค.ศ.1
นางสุนี กริดกรรม
ครูผู้ช่วย
น.ส.เมตตา ทองแช่ม
ครูผู้ช่วย
น.ส.สิริพร สุวรรณประการ
ครูผู้ช่วย
น.ส.นิตยา สมเผือก
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.นรารัตน์ สินโต
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.วราภรณ์ ลิ่มทอง
ครูผู้ดูแลเด็ก
ว่าง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายปฏิพัทธ์ เดชเอี่ยม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววีรวรรณ ภูนาขาว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางบุญรื่น จรเอียด
คนงานทั่วไป
นางกาญจนา จันทร์ดำ
ภารโรง