สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
กองช่าง
 
นายวรงค์ ศรีหรัญ
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(ว่าง)
วิศวกรโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
นายสมชาย หมวดทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนนธวัฒน์ มีแย้ม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวชุติมา ภู่ร้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมชาย โขงรัมย์
คนงานทั่วไป