สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
กองช่าง
 
นางสาวจิราพร คงแก้ว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
(ว่าง)
วิศวกรโยธา
(ว่าง)
นายช่างโยธา
(ว่าง)
เจ้าพนักงานธุรการ
ว่าง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสมชาย หมวดทอง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายนนธวัฒน์ มีแย้ม
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
นางสาวชุติมา ภู่ร้อย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
.
คนงานทั่วไป
นายสมชาย โขงรัมย์
คนงานทั่วไป