สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
กองคลัง
 
นางฐณัฎค์ชยา ยาดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวงามเงิน สิงห์คู่
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเก็บรายได้
นางทิพวรรณ สุขสม
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวลดาวรรณ์ ปานรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี
นางสาววาสนา วิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสันติ ปิเล็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสุภานันต์ พุ่มนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ