สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
กองคลัง
 
นางฐณัฎค์ชยา ยาดี
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นางสาวงามเงิน สิงห์คู่
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางทิพวรรณ สุขสม
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(ว่าง)
เจ้าพนักงานพัสดุ
น.ส.ลดาวรรณ์ ปานรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
น.ส.อมรรัตน์ สุขวโรดม
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นายสันติ ปิเล็น
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
น.ส.สุภานันต์ ชูศิริ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
ว่าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
น.ส.วาสนา วิเศษ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ