สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
นายศักดิ์ดา จันทร์ดำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
นางสาวสุภาพร อินทนา
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวจิตติมา เจริญทรัพยานันท์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวผุสดี มีเดชา
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายบุญฤทธิ์ ศรีสุขใส
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาววิไล สุขสว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวไขศรี จันทสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายภาวิต จิตรสบาย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายจุติ ผิวขำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายอนันต์ ชูศิริ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวเสาวณีย์ หนักแน่น
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนภาพร อยู่ดวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภัทรา ชูรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายบุญเลิศ สมัน
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา