สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
สำนักปลัดเทศบาล
 
นายศักดิ์ดา จันทร์ดำ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นางสาวผุสดี มีเดชา
นักทรัพยากรบุคคล
นายบุญฤทธิ์ ศรีสุขใส
นิติกร
นางสาววิไล สุขสว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายภาวิต จิตรสบาย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวจิตติมา เจริญทรัพยานันท์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวไขศรี จันทสาร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายจุติ ผิวขำ
เจ้าพนักงานธุรการ
นายบุญเลิศ สมัน
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายอนันต์ ชูศิริ
พนักงานขับรถยนต์
นางสาวเสาวณีย์ หนักแน่น
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
นางสาวนภาพร อยู่ดวง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุภัทรา ชูรัตน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน