สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
   
 
   
ประวัติความเป็นมา
                  

 

            “ลำแก่น”  เป็นการนำคำ ๒  คำมาผสมกัน คือคำว่า  ลำ  หมายถึง  สายน้ำ ลำน้ำ เป็นศูนย์รวมของชุมชนที่รวม ความรู้สึก ความดีงาม และวัฒนธรรมเข้าเป็นหนึ่งเดียวกัน ส่วนคำว่า แก่น หมายถึงความแข็งแกร่ง เป็นศูนย์กลางของความมั่นคงและเป็นหนึ่งเดียว ตำบลลำแก่น เป็นตำบลหนึ่งใน ๖ ตำบลของอำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา ในอดีตตำบลลำแก่นแบ่งการปกครองเป็น ๒ หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๑ บ้านลำรู  และหมู่ที่ ๒ บ้านเขาหลัก ต่อมามีประชากรจากต่างถิ่นอพยพเข้ามามากขึ้น ทำให้มีปัญหาการปกครองไม่ทั่วถึง จึงมีการแบ่งการปกครองออกเป็น ๖ หมู่บ้าน คือจากหมู่ที่ ๑ มีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น หมู่ที่ ๓ บ้านลำแก่น และหมู่ที่ ๕ บ้านทับละมุ หลังจากนั้นยังมีการแบ่งจากหมู่ที่ ๓ ออกเป็นหมู่ที่ ๔ บ้านท่าดินแดง และหมู่ที่ ๖ บ้านดอนจันทร์ ส่วนหมู่ที่ ๒ บ้านเขาหลักไม่มีการแบ่งแยกพื้นที่