สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
ด้านการบริการพื้นฐาน
 

การคมนาคม  การจราจร
เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อในเขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

1)ทางหลวงแผ่นดิน  
       -  หมายเลข 4 เพชรเกษม อำเภอท้ายเหมือง – อำเภอตะกั่วป่า
       -  หมายเลข 4147  สายบ้านลำรู – บ้านทับละมุ

2)สะพาน    จำนวน   12    สะพาน

3)การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย
       - รถโดยสารประจำทาง   สายตะกั่วป่า – จังหวัดภูเก็ต
       - รถโดยสารประจำทาง   สายเขาหลัก –  สารสิน

4)ถนน
       ถนนในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง  จำนวน   1     สาย
       สภาพถนน  คอนกรีต     จำนวน            -         สาย ระยะทาง   -         กม.
                          ราดยาง       จำนวน            2        สาย ระยะทาง  6.40     กม.
                          ลูกรัง           จำนวน            -         สาย ระยะทาง   -         กม.
       ถนนของท้องถิ่น  เทศบาลตำบลลำแก่น     จำนวน  37      สาย
       สภาพถนน  คอนกรีต     จำนวน            30      สาย  ระยะทาง  14.54  กม.
                          ราดยาง       จำนวน           6        สาย  ระยะทาง  1.37    กม.
                          ลูกรัง           จำนวน            4        สาย  ระยะทาง  2.90    กม.

   
 

การประปา
       1)จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปา     4,887  หลังคาเรือน
       2)หน่วยงานเจ้าของกิจการประปา  ของเทศบาลตำบลลำแก่น     1             แห่ง
              ประปาภูมิภาค        1        แห่ง   ประปาหมู่บ้าน            1             แห่ง
       3)ปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย     420      ลบ.ม.  ต่อวัน
       4)แหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก   สระน้ำหนองใหญ่   (    )แหล่งน้ำใต้ดิน (  *  )แหล่งน้ำผิวดิน

   
 

ไฟฟ้า
       1)จำนวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า   4,000  หลังคาเรือน
       2)ไฟฟ้าสาธารณะ   จำนวน  -  จุด   ไม่ครอบคลุมถนนทุกสายในเขตเทศบาล

   
 

การสื่อสาร
       1)จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่          6        หมายเลข
       2)จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล      169    หมายเลข
       3)จำนวนชุมสายโทรศัพท์จำนวน     15      ชุมสาย
       4)ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข       1        แห่ง
       5)หอกระจายข่าวในพื้นที่ให้บริการได้ครอบคลุมร้อยละ   60  ของพื้นที่เทศบาล

   
 

ลักษณะการใช้ที่ดิน
        การใช้ที่ดินในพื้นที่ในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติใช้ในการประกอบอาชีพทาง
เกษตรกรรม นอกนั้นเป็นพื้นที่พักอาศัย , พื้นที่ป่าชายเลน , พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ , และพื้นที่สวนสาธารณะ
      ขนาดพื้นที่ (ไร่)
              เทศบาลตำบลลำแก่น มีพื้นที่ทั้งหมด  21,547  ไร่  (ประมาณ 73.84 ตารางกิโลเมตร)   แบ่งเป็น
       1.  พื้นที่ราบ     8,619    ไร่
       2.  ภูเขา         12,821  ไร่
       3.  พื้นน้ำ        107      ไร่
นอกจากนี้พื้นที่ทั้งหมดนี้ ยังมีพื้นที่เหลือที่อยู่ติดกับชายฝั่งทะเลอีกด้วย

   
 

ทรัพยากรธรรมชาติ
        ตำบลลำแก่น มีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่ โดยครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1 บ้านลำรู , หมู่ที่ 2 บ้านเขาหลัก และหมู่ที่ 6 บ้านดอนจันทร์ ในบางส่วนซึ่งมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด และมีระบบนิเวศน์ที่อุดมสมบูรณ์ มีป่าดิบชื้น , ป่าชายเลน
        ทรัพยากรน้ำ สามารถแบ่งได้เป็น  2  ประเภท  ดังนี้
                - คลอง   จำนวน   5   สาย   คือ
                        1. คลองลำรูด้วน
                        2. คลองลำรูใหญ่
                        3. คลองเขาหลัก
                        4. คลองลำแก่น   
                        5. คลองเก้า
                - น้ำตก   จำนวน   3  แห่ง  คือ
                        1. น้ำตกวังเคียงคู่ 
                        2. น้ำตกโตนปริง
                        3. น้ำตกวังกล้วยเถื่อน
                - ฝายน้ำล้น   3    แห่ง คือ
                        1. ฝายคลองชิง ม.1
                        2. ฝายลำรู-ปลายวา ม.1
                        3. ฝายบ้านดอนจันทร์ ม.6