สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
สภาพสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
   
 

ภูมิอากาศ
       มีภูมิอากาศแบบมรสมเมืองร้อน โดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ มี 2 ฤดู คือ
       ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ระยะนี้เป็นช่วงว่างของฤดูมรสุม จะมีลมจากทิศตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมทำให้มีอากาศร้อนอบอ้าวทั่วไป เดือนที่อากาศร้อนที่สุดคือเดือนมีนาคม
       ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุม ประเทศไทย และมีร่องความกดอากาศต่ำปกคลุมภาคใต้เป็นระยะๆอีกด้วยจึงทำให้มีฝนตกมากตลอดฤดู และเดือนกันยายนจะมีฝนตกมากที่สุด ในรอบปีสำหรับเดือนที่หนาวที่สุดคือเดือนธันวาคม-มกราคม มีอุณหภูมิต่ำกว่า 21 องศาเซลเซียส บนยอดเขาอุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู สำหรับฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ย 35-40 องศาเซลเซียส  มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ   926  มิลลิเมตร  ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม – พฤศจิกายน

แหล่งน้ำ

ลำห้วย
หนองน้ำ
ลำคลอง
บึง
แม่น้ำ
อื่น ๆ (ระบุ)
2        แห่ง
-         แห่ง
5        แห่ง
-         แห่ง
-         แห่ง
-         แห่ง
สระน้ำ
บ่อน้ำตื้น
บ่อบาดาล
อ่างเก็บน้ำ
ฝาย
เหมือง
2                 แห่ง
-                  แห่ง
6                 แห่ง
-                  แห่ง
5                 แห่ง
-                  แห่ง


การระบายน้ำ
       จำนวนราง/ท่อระบายน้ำ 6 แห่ง     รวมระยะทาง   25  กม.
       ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ำ  ทั้ง 2 ด้านของถนน  จำนวน  7  สายระยะทาง  30  กม.
       ถนนที่มีราง/ท่อระบายน้ำด้านเดียว    จำนวน  -   สายระยะทาง    - กม.
       ถนนที่ไม่มีราง/ท่อระบายน้ำ  จำนวน  -  สาย  ระยะทาง  - กม.
       บริเวณที่มีน้ำท่วมถึง  2  แห่ง
       ระยะเฉลี่ยที่น้ำท่วมขังนานที่สุด  1-2  วัน  ประมาณช่วงเดือน  มิ.ย.-ส.ค.
       สาเหตุของน้ำท่วมขังเกิดจาก   ปริมาณฝนตกหนัก ระบายน้ำไม่ทัน
       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีการทำความสะอาดราง/ท่อระบายน้ำ  ปีละ  - ครั้ง

ทรัพยากรดิน   สภาพดินโดยทั่วไป  เป็นดินร่วนปนทราย และดินลูกรัง

ขยะ
       1)  ปริมาณขยะ      -  ตัน / วัน
       2) รถยนต์ที่ใช้จัดเก็บขยะ รวม  3  คัน  คันที่  1  ทะเบียน 80-3080 ขนาดความจุ 3  ลบ. หลา
              ซื้อเมื่อ 16 มี.ค. 2544 (ปลดประจำการ) คันที่ 2 ทะเบียน 80-3811 ขนาดความจุ 3 ลบ. หลา
              ซื้อเมื่อ 16 มี.ค. 2548 คันที่ 3 ทะเบียน 80-5660 ขนาดความจุ 3  ลบ.หลา
       3)   ขยะที่เก็บขนได้  จำนวน     -  ตัน / วัน
       4)   ขยะที่กำจัดได้  จำนวน    -  ตัน / วัน
กำจัดขยะโดยวิธี  การฝังกลบ
       5)   ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่กำลังใช้ จำนวน  12  ไร่  ตั้งอยู่ที่ หมู่  5 ตำบลลำแก่น
อำเภอท้ายเหมือง  จังหวัดพังงา
              -  ห่างจากเขตท้องถิ่นเป็นระยะทาง   -   กม.
              -  ที่ดินสำหรับกำจัดขยะที่ใช้ไปแล้ว   จำนวน   - ไร่                                   
              -  เหลือที่ดินกำจัดขยะได้อีก     จำนวน   - ไร่
              -  คาดว่าจะสามารถกำจัดขยะได้อีก   -  ปี