สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
 
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
 

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
-  อาชีพเกษตรกรรม     ร้อยละ   80  ของจำนวนประชากรทั้งหมด     
-  อาชีพประมง     ร้อยละ   10      ของจำนวนประชากรทั้งหมด     
-  อาชีพรับจ้าง    ร้อยละ    4.84    ของจำนวนประชากรทั้งหมด     
-  อาชีพค้าขาย    ร้อยละ   5.16    ของจำนวนประชากรทั้งหมด    
 
การเกษตรกรรม
ประชากรในเขตเทศบาล ร้อยละ 80% ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิต ทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่    ยางพารา ,ปาล์มน้ำมัน  เป็นต้น

การพาณิชยกรรมและบริการ
    การพาณิชย์
            ธนาคาร  -   แห่ง     สถานีบริการน้ำมัน   3  แห่ง
            บริษัท    4   แห่ง     ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง
            ห้างหุ้นส่วนจำกัด   5   แห่ง     ตลาดสด   3   แห่ง
            ร้านค้าต่าง ๆ  105 แห่ง     โรงฆ่าสัตว์     -   แห่ง
    สถานบริการ
            โรงแรม/รีสอร์ท   19  แห่ง     ร้านอาหาร     14  แห่ง
            โรงภาพยนตร์      - แห่ง    สถานีขนส่ง   1    แห่ง
            อื่น ๆ      -   แห่ง (รวมสถานบริการ)

 


การอุตสาหกรรม

    -    จำนวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงน้ำแข็งขนาดเล็ก)  จำนวน  2   แห่ง 

การท่องเที่ยว
    น้ำตกวังเคียงคู่   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านลำรู
    น้ำตกวังกล้วยเถื่อน   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านลำรู
    น้ำตกโตนปริง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านเขาหลัก
    อุทยานแห่งชาติเขาหลัก – ลำรู่ 
    ชายทะเลเขาหลัก  ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 2 บ้านเขาหลัก
    ศูนย์อนุรักษ์อุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ 36   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านทับละมุ
    บริเวณป่าชุมชนคลองเก้า    ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านลำรู
    ล่องแพในลำคลอง  ตั้งอยู่หมู่ที่  1  บ้านลำรู
    ขี่ช้างชมธรรมชาติ    ตั้งอยู่หมู่ที่  2  บ้านเขาหลัก
    นั่งเรือชมธรรมชาติ      ตั้งอยู่หมู่ที่  4  บ้านท่าดินแดง
    นั่งเรือเที่ยวเกาะสิมิลัน-ตาชัย    ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านทับละมุ
    สนามกอล์ฟ   ตั้งอยู่หมู่ที่  5  บ้านทับละมุ บริเวณฐานทัพเรือพังงา

วัฒนธรรม
    ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ
            -  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่    ประมาณเดือน   มกราคม
            -  ประเพณีไหว้พ่อตาเขาหลัก   ประมาณเดือน   กุมภาพันธ์ – มีนาคม
            -  ประเพณีอนุรักษ์เต่าทะเล ประมาณเดือน   มีนาคม
            -  ประเพณีวันสงกรานต์  ประมาณเดือน   เมษายน
            -  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน   ตุลาคม , พฤศจิกายน
            -  ประเพณีวันเข้าพรรษา ,ออกพรรษา   ประมาณเดือน   กรกฎาคม , ตุลาคม , พฤศจิกายน
            -  ประเพณีงานสมโภชน์พ่อท่านพริ้ง  ประมาณเดือน   ธันวาคม

 


กีฬา
   นันทนาการ  /  พักผ่อน
    1.  สนามกีฬาเอนกประสงค์   จำนวน    1    แห่ง    
    2.  สนามฟุตบอล  จำนวน    1     แห่ง
    3.  สนามบาสเกตบอล   จำนวน    1     แห่ง    
    4.  สนามตะกร้อ จำนวน    1     แห่ง  
    5.  สระว่ายน้ำ   จำนวน    -      แห่ง    
    6.  ห้องสมุดประชาชน   จำนวน    -      แห่ง
    7.  สวนสาธารณะ  จำนวน    1     แห่ง
    8.  สนามเด็กเล่น  จำนวน    1     แห่ง    
    9.  สนามเทนนิส    จำนวน    1     แห่ง
    10. ศูนย์ออกกำลังกาย    จำนวน     1    แห่ง

สาธารณสุข
    1)  โรงพยาบาลในเขตพื้นที่   สังกัด   กระทรวงกลาโหม
รัฐบาล    จำนวน    1    แห่ง       เตียงคนไข้       จำนวน    30    เตียง
    2)  ศูนย์บริการสาธารณสุข    จำนวน     1      แห่ง
    3)  คลินิกเอกชน   จำนวน     -     แห่ง

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    1)   รถยนต์ดับเพลิง       -   คัน
    2)   เรือยนต์ดับเพลิง       -    คัน
    3)  รถยนต์บรรทุกเครื่องยนต์ดับเพลิงชนิดหาบหาม   - คัน
    4)  รถยนต์บรรทุกน้ำ  ความจุ  8,000 ลิตร  ทะเบียน บฉ-2995    1   คัน
    5)  เครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม        -     เครื่อง
    6)  เครื่องสูบน้ำ         -   เครื่อง
    7)  รถยนต์หอสูงหรือรถกระเช้า  ทะเบียน 08-5635      1 คัน
    8)  รถยนต์กู้ภัยพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต     -  คัน
    9)  เรือท้องแบนสำหรับติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม       -  คัน
    10)  อัตรากำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิง    1 คน
            -    พนักงานส่วนท้องถิ่น     9  คน
            -    ลูกจ้างประจำ       2 คน
            -    พนักงานจ้างตามภารกิจ      18  คน
    11)  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)     29  คน
    12)  ในรอบปีที่ผ่านมามีการปฏิบัติหน้าที่      -   ครั้ง
    13)  ความเสียหายในรอบปีที่เกิดขึ้น       -  บาท
    14)  ในรอบปีที่ผ่านมามีการฝึกซ้อม      -  ครั้ง
    15)  วิทยุสื่อสาร
            -  เครื่องส่งวิทยุแม่ข่าย        1   เครื่อง
            -  ชนิด  มือถือ 1-5  วัตต์      จำนวน  15 เครื่อง