สำหรับ ADMIN
Username :
Password :
 
ลักษณะที่ตั้ง
 
   
 
ที่ตั้งและอาณาเขต
              เทศบาลตำบลลำแก่น เดิมเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลลำแก่น จัดตั้งเมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2539 ต่อมาได้ประกาศจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลลำแก่น เป็น เทศบาลตำบลลำแก่น เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552  (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนที่ 9 ง หน้าที่ 107) กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ จากองค์การบริหารส่วนตำบลลำแก่น เป็น เทศบาลตำบลลำแก่น ลำดับที่ 184 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552
            สำนักงานเทศบาลตำบลลำแก่น ตั้งอยู่เลขที่  2 หมู่ที่ 1 บ้านลำรู ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ประกอบด้วย  6  หมู่บ้าน  มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอท้ายเหมือง  ประมาณ  26  กิโลเมตร  และห่างจากศาลากลางจังหวัดพังงา  ประมาณ  83  กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางถนนเพชรเกษมเป็นหลัก โดยปกติใช้เส้นทางถนนสายรองเส้นทางทุ่งมะพร้าว-ทุ่งคาโงก เพราะลดระยะทางได้มากกว่าเส้นทางหลัก โดยแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต เขตที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่ 2, 4, 5 เขตที่ 2 ประกอบด้วย 1, 3, 6 มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้
 
        
ทิศเหนือ
ทิศใต้
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ
  ติดต่อกับ

ตำบลคึกคัก  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
ตำบลทุ่งมะพร้าว  อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ตำบลทุ่งมะพร้าวและตำบลลำภี  อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ทะเลอันดามัน

 
 

 

 
ประชากร
   
 

รายการ

ปีปัจจุบัน

ปีที่แล้ว

2  ปีที่แล้ว

 

ประชากรชาย

3,964

3,954

3,879

(คน)

ประชากรหญิง

3,505

3,475

3,419

(คน)

รวมประชากร

7,469

7,429

7,298

(คน)

บ้าน

4,645

4,580

4,350

(หลังคาเรือน)

   
 

ลำดับ

หมู่บ้าน

จำนวนหลังคาเรือน/ปี

หมายเหตุ

ปี 2557

ปี 2558

ปี 2559

1
2
3
4
5
6

ม.1  บ้านลำรู
ม.2  บ้านเขาหลัก
ม.3  บ้านลำแก่น
ม.4  บ้านท่าดินแดง
ม.5 บ้านทับละมุ
ม.6 บ้านดอนจันทร์

1,390
335
462
166
1,715
282

1,511
367
483
173
1,750
296

1,558
368
493
175
1,753
298

 

 

รวม

1,350

4,580

4,645

 

   
 

ลำดับ

หมู่บ้าน

จำนวนประชากร/เพศ

หมายเหตุ

ชาย

หญิง

รวม

1
2
3
4
5
6

ม.1  บ้านลำรู
ม.2  บ้านเขาหลัก
ม.3  บ้านลำแก่น
ม.4  บ้านท่าดินแดง
ม.5 บ้านทับละมุ
ม.6 บ้านดอนจันทร์

1,001
207
635
229
1,538
354

1,025
214
607
249
1,069
341

2,026
421
1,242
478
2,607
695

 

 

รวม

3,964

3,505

 7,469

 

 

ข้อมูล : ที่มา สำนักทะเบียนท้องถิ่นอำเภอท้ายเหมือง (ณ วันที่  1  กันยายน  2558)

   
 
    แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง